21 نفر در یک اتومبیل

روزگار عجیبی است!... مردم عجب رکوردهایی میزنند. نظرتون راجع به جاگرفتن 21 نفر در یک اتومبیل چیه؟!

Blogger

Check Google Page Rank