چرا جان كري از جرج دبليو. بوش شكست خورد؟!!

براي پيروزي بوش و شكست جان كري، صاحب نظران علم سياست دلايل مختلفي آوردند. اما دلايل تصويري موجود در اين سايت هم جالب و -درحالي كه به انتخابات رياست جمهوري در ايران هم نزديك ميشيم- درخور توجه هست!...

راستي شما ميدونيد كه چرا جان كري در انتخابات شكست خورد؟! ...شايد هم دليل اصلي اون، همين باشه!

Blogger

Check Google Page Rank