...چه فرمايي؟ بسازي يا بسوزم

به آهي گنبد خضرا بسوزم
فلك را جمله سرتاپا بسوزم
بسوزم ارنه كارم رو بسازي
چه فرمايي؟ بسازي يا بسوزم

از: باباطاهر

Blogger

Check Google Page Rank