ديوارهاي يخي

چند نفر از اعضاي كلوپ آلپ در آلاسكا، فواره هايي رو براي پاشاندن آب در جهتهاي مختلف ساخته اند. هدف آنها هم از اين كار ايجاد يخ هايي به شكل فواره است يا به قول خودشان ساختن ديوارهاي يخي و يا نهايتا كوه يخي!
Blogger

Check Google Page Rank