ریشه ی دوم عدد دو

شما می دونید که ریشه ی دوم عدد 2 چند میشه؟... من که فقط یک رقم بعد از اعشارش رو میدونم! اما جالبه بدونید دو دانشجوی آمریکایی مقدار دقیق رادیکال 2 را تا یک میلیون رقم بعد از اعشار محاسبه کردند و بر روی وب گذاشتند! یکی از این دو دانشجو وظیفه ی محاسبه را بر عهده داشته و نفر دوم نتایج نفر اول را کنترل می کندآنها الان در حال محاسبه ی این عدد تا 10 میلیون بعد از رقم اعشار هستند!!!

برای دیدن مقدار دقیق ریشه ی دوم عدد 2 تا یک میلیون رقم بعد از اعشار کلیک کنید.

Blogger

Check Google Page Rank