سرد...خیلی سرد


ببینید که چطور این اتومبیل از بیرون یخ بسته است. Lac Léman در نزدیکی Geneva در سوییس، جایی است که حتی ماشینها هم یخ می بندند.

جایی که حتی اتومبیل ها هم یخ می بندند...

Blogger

Check Google Page Rank