خلیج همیشه فارس


اقدام موسسه نشنال جئوگرافی در جایگزین کردن نام خلیج عربی به جای خلیج همیشه فارس را محکوم می کنم.

* لینکهای زیر برای بمباران گوگلی است:

ARABIAN GULF

Arabian Gulf

What is Arabian Gulf?


Blogger

Check Google Page Rank