بعد از تو


و در هوای مه آلود و گنگ ثانیه ها
دو چشم خیره بر این باورند بعد از تو
که روی صفحه ی ساعت به جای عقربه ها
سه مرد نعش مرا می برند بعد از تو

مهدی زارعی

Blogger

Check Google Page Rank